Pitypang Óvoda
Óvodánkról | Csoportok | Faliújság

HIRDETMÉNY 2023-2024. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

Hirdetmény 2023-2024. nevelési évre vonatkozó óvodai felvételről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben (23/2023.(03.29.) Képviselő-testületi határozat) meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

Az óvodába történő jelentkezés időpontja:

2023. április 24 - 25. 08-14 óráig


Pótbeiratkozás: 2023. május 02. 08-12 óráig

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)), 2345 Apaj Óvoda u.12. címen.

 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

 

 Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

-         A        gyermek       nevére          kiállított        személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok

-         A        szülő  személyazonosságát        igazoló         hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-         Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-         A gyermek születési anyakönyvi kivonata       

-         A gyermek TAJ kártyája

-         A nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat másolata

-         Amennyiben a gyermek a családból kiemelten nevelkedik, az erről szóló gyámhatározat

-         Külön élő, vagy elvált szülők esetében a bírósági végzés a gyermekelhelyezésről, ennek hiányában mindkét fél által aláírt nyilatkozat, vagy gyámhatósági határozat

-         Az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazoló, a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat

 

 Amit az óvodai felvételről tudni kell

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

Bölcsődei ellátásban részesülő gyermek esetében, ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük.

 

Az óvodai felvételről, átvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ban meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.

 

 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni. 

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda óvodai felvételt elutasító döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - eljárást megindító kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. Az ügyben a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést, mely során

a)       a kérelmet elutasíthatja,

b)       a döntést megváltoztathatja, vagy

c)       a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt.

37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

 

 Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

 

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

 

Az Apaji Pitypang Óvoda e-mail címe: pitypang.ovoda@apaj.hu, telefonszáma: 06204010386 

A beiratkozásról szóló hirdetmény az alábbi linken letölthető:

/userfiles/file/Hirdetm%C3%A9ny_beiratkoz%C3%A1s_%202023%281%29.pdf