Apaj
Apaj története | Hírek, beszámolók | Programok | Élőkép (webkamera) | Arculati Kézikönyv

Rendkívüli intézkedés a járványra tekintettel

Apaj község Polgármesterének  3/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/C. § (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Apaj község közigazgatási területén belül közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen tartózkodó természetes személyekre.

(3) A rendelet területi hatálya kiterjed Apaj község közigazgatási területén belüli valamennyi közterületre és magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részére, továbbá azon magánterületre, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

2. A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályai

2. §

(1) A Korm. r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező Apaj község közigazgatási területén valamennyi a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzlet (pl. élelmiszerbolt, gyógyszertár, drogéria, posta, benzinkút, kertészet, tüzép stb.) (a továbbiakban: üzlet) és szolgáltató egység (pl. egészségügyi szolgáltatók) teljes területén.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség kiterjed a) az üzletbe és a szolgáltató egységbe bejutni kívánó, közterületen, vagy közterület számára megnyitott területen sorban álló valamennyi személyre, vásárlóra, valamint b) az üzlet és a szolgáltató egység valamennyi alkalmazottjára.

(3) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

3. Eljárási rendelkezések

3.§

(1) A 2. §-ban meghatározott szabályok megszegése miatt kiszabott és befolyt közigazgatási bírságot és helyszíni bírságot a járvány elleni védekezésre kell fordítani.

(2) Az eljárási szabályokra Apaj község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletének 15. §-ában foglalt rendelkezéseket kell e rendeletben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet hatályát veszti a Korm. r. 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napján.

 

                             Novák Pál                                                     Csehovics Erika

              Apaj község polgármestere                                              jegyző

 

Kihirdetve: 2020. április 24.

 

Csehovics Erika

jegyző