Apaj
Apaj története | Hírek, beszámolók | Programok | Élőkép (webkamera) | Arculati Kézikönyv

Koronavírus tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
 
A Kormány szigorú rendelkezést hozott a KORONAVÍRUS elleni védekezéssel kapcsolatban. Kérek mindenkit, hogy ezek betartásáról és betartatásáról gondoskodjunk közösen! Az iskola és az óvoda kapcsán a rendelet a 11. § (1)-ban a következőképpen rendelkezik: A köznevelési intézmények – az óvodai intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben
működnek.
(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
 
Tehát az Apaji Arany János Általános Iskola DIGITÁLIS tanrendben dolgozik. 
 
Az Apaji Pitypang Óvoda a rendelet értelmében RENDKÍVÜLI SZÜNETET tart.
 
Az ügyeleti rendszert az a család kérelmezheti, ahol mindkét szülő dolgozik vagy a védekezésben vesz részt.  
 
A rendelet a felügyeletről itt olvasható:
 
A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
 
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett
tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető
gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.
2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés
érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő
átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány
az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 
1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet
csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.
 
 
 
A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról:
 
A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli idő)
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra,
b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykereskedelmi tevékenységre.
2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai
2. § (1) Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban
élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább
1,5 méter távolságot tartani.
(2) A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi
maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk)
olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez
a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
3. § (1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések
belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen
folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
(3) A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok
az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.
7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
 
11. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével –
és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben
működnek.
(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
(3) A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos
jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.
(4) A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében
a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában
szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás
és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti
személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy
zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben
is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy
képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő,
illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
(7) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.
8. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések
12. § (1) A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve
tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.
(2) Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges,
így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek
az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.
(3) A (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba
foglalás mellőzésével közlendő.